Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spracovávame Vaše osobné údaje (ďalej len „údaje“).


1. Správca údajov

V súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je prevádzkovateľom:

Sto SE & Co. KgaA

Sto Slovensko, s.r.o.

Pribylinska 2

SK-831 04 Bratislava

Tel: +421 911 650 114

E-mail: info.sk@sto.com

Web: https://www.sto.sk


2. Kontaktné údaje na nášho úradníka pre ochranu údajov

Našeho pověřence za ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na naší emailové adrese info.sk@sto.com


3. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

Údaje spracovávame v rámci našich obchodných a webových aktivít.

Patrí sem zverejnenie údajov ich prenosom tretím stranám a prípadne do nečlenských krajín mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). V prípadoch, keď prenášame údaje na strany alebo na miesta mimo EÚ alebo EHP, identifikujeme to nasledovne.


4. Spracovanie údajov

Ďalej sú uvedené konkrétne položky dotknutých údajov, účely spracovania, právne základy, príjemcovia a prípadne prevody do tretích krajín:

a) Prihláste sa z webovej stránky

Vašu návštevu zaznamenávame na našu webovú stránku. V rámci toho spracovávame:

• Názvy stránok na našich webových stránkach, ktoré ste navštívili

• Dátum a čas Vašej návštevy

• Množstvo prenesených údajov

• Typ prehliadača, ktorý ste použili, a jeho verzia

• Operačný systém, ktorý ste použili

• URL sprostredkovateľa (web, ktorý ste navštívili pred našim)

• Vaša IP adresa

• Žiadajúci poskytovateľ

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je náš prvoradý oprávnený záujem na trvalom poskytovaní a zabezpečení našich webových stránok v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Súbor denníka sa vymaže po uplynutí siedmich dní, pokiaľ sa od neho nevyžaduje, aby poskytoval dôkazy alebo overoval skutočné porušenia právnych predpisov, ktoré budú známe počas tohto obdobia.

b) Hosting

Na udržanie našej online prítomnosti využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorí v našom mene spracúvajú všetky vyššie uvedené údaje spojené s prevádzkou tejto webovej stránky (súbor protokolu návštevy webových stránok).

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem na poskytovaní našich webových stránok v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

c) Nadviazanie kontaktu

Ak s nami nadviažete kontakt, budeme na účely vybavenia vašej žiadosti spracovávať nasledujúce údaje: vaše meno, vaše kontaktné údaje (ak ich poskytnete) a vaša správa.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je naša povinnosť plniť zmluvu a / alebo plniť povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú pred uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a / alebo naše prvoradé oprávnený záujem na spracovaní Vašej žiadosti v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

d) Nadviazanie kontaktu v prípade žiadosti o zamestnanie

Ak s nami nadviažete kontakt, aby ste u nás mohli podať žiadosť o prijatie do zamestnania - napríklad e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára - údaje, ktoré ste poskytli (napríklad Vaše meno, e-mailová adresa a požadovaný pracovný pomer) vaša správa a dokumenty k žiadosti, ktoré ste odoslali, sa spracujú výlučne na účely vybavenia Vašej žiadosti.

Ak je to potrebné po ukončení procesu podávania žiadosti (napríklad v rámci súdneho konania), je podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR povolené spracúvanie údajov na ochranu našich oprávnených záujmov, najmä na účely sledovania a / alebo obrany nárok.

e) Plnenie zmluvy a správa údajov ako súčasť nášho poskytovania služieb

Spracovávame rôzne položky údajov pri poskytovaní našich služieb a na účely začatia a spracovania zmluvných vzťahov medzi vašou a našou stranou.

Ak ste nás poverili poskytovaním služieb, spracujeme vaše údaje (meno, kontaktné údaje a adresa, ak sú poskytnuté) a všetky informácie potrebné na vykonanie tohto priradenia výlučne na účely vybavenia zmluvného vzťahu.

Patria sem najmä konzultačné služby a podpora, korešpondencia s vami, fakturácia a plnenie našich účtovných a daňových povinností.

V súlade s tým budú údaje spracovávané na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a na účely splnenia našich právnych povinností v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Vaše údaje môžu byť v prípade potreby poskytnuté tretím stranám na účely spracovania zadania.

Môže to zahŕňať najmä poskytovanie údajov dozorným orgánom na korešpondenčné účely a s cieľom domáhať sa a brániť vaše práva.

Pritom zavedieme všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje prenášali iba v rozsahu nevyhnutnom na základný účel.

f) Newsletter

Ponúkame vám možnosť dostávať e-mailové správy, aby sme s vami mohli zdieľať pravidelné informácie o našej spoločnosti a našich ponukách. Ak sa prihlásite na odber nášho bulletinu, budeme pri tom spracúvať údaje, ktoré nám poskytnete (e-mailová adresa a ďalšie dobrovoľne zdieľané informácie). Po prihlásení vám pošleme e-mail so žiadosťou o potvrdenie prihlásenia, aby ste zabránili zneužitiu (postup dvojitého prihlásenia). Vaše prihlásenie na odber je zaznamenané, aby sme mohli overiť, či je proces prihlásenia sa na odber v súlade s právnymi požiadavkami. V rámci toho sú to nasledovné údaje ktoré sa zaznamenávajú a to údaj o čase v ktorom ste sa prihlásili a potvrdili odber ako aj Vaša IP adresa.

Právnym základom pre zasielanie noviniek je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre spracovanie údajov spojených so zaslaním potvrdzovacieho e-mailu pre Vaše predplatné a pre súvisiaci proces zaznamenávania údajov je náš oprávnený záujem na overení správnosti Vášho predplatného v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Na zasielanie noviniek využívame poskytovateľov služieb, ktorým prenášame vyššie uvedené údaje.

g) Súbory Cookies

Naše webové stránky používajú takzvané cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré webový prehliadač ukladá vo vašom prístroji (počítač, smartphone, tablet atď.).

(1) Účely

Používame súbory cookies s technickými vlastnosťami, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby naša webová prezentácia fungovala čo najlepšie. Tieto súbory cookies vám umožňujú prechádzať našu webovú stránku a poskytujú ďalšie základné funkcie webovej stránky.

Používame tiež voliteľné súbory cookies, ktoré nám poskytujú ďalšie informácie napríklad na účely analýzy dátového prenosu alebo reklamy a marketingu.

(2) Trvanie

Súbory cookies, ktoré používame, zostávajú vo vašom zariadení rôzne dlho:

Dočasné súbory cookies: Tieto súbory cookies sa odstránia z vášho zariadenia okamžite po zatvorení webového prehliadača.

Trvalé súbory cookies: Tieto súbory cookies zostávajú vo vašom zariadení aj po zatvorení webového prehliadača a umožňujú nám napríklad rozpoznať vás pri ďalšej návšteve našej webovej stránky.

(3) Súbory „Party cookies“

Súbory cookies prvej strany označujú také súbory cookies, ktoré nastavujeme priamo my. Na druhej strane súbory cookies tretích strán nastavujú webové stránky tretích strán napríklad pri zobrazovaní obsahu (reklamy, obrázky, sledovacie pixely atď.).

(4) Právny základ pre spracovanie údajov

Právnym základom pre spracovanie údajov pomocou súborov cookies je v zásade váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, alebo náš prevažujúci oprávnený záujem na optimalizácii a zriadení funkcií na našej webovej stránke v súlade s článkom 6 ods. 1. f) GDPR.

(5) Odstúpenie a námietka

V prípadoch, keď sa údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať (deaktivovať) s účinnosťou do budúcnosti. V prípadoch, keď sú údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu, môžete vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovaniu údajov s platnosťou do budúcnosti. Môžete to urobiť pomocou možností v našich nastaveniach súborov cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať kliknutím na príslušnú ikonu v ľavom dolnom rohu webovej stránky.

Viac informácií o vznesení námietky proti spracovaniu údajov nájdete v časti 6 písm. b) tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

(6) Nastavenia súborov cookies vo Vašom prehliadači

Spracovaniu údajov prostredníctvom súborov cookies môžete v budúcnosti zabrániť, alebo môžete obmedziť rozsah, v akom k tomu dôjde, navštívením príslušných nastavení prehliadača a vykonaním nastavení, ako je napríklad deaktivácia používania súborov cookies. Okrem toho môžete vymazať súbory cookies, ktoré sú už uložené v nastaveniach prehliadača. Nasledujúce odkazy poskytujú viac informácií o nastaveniach v rôznych prehľadávačoch:

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/


(7) Naše súbory cookies

Naše nastavenia súborov cookies poskytujú ďalšie informácie o konkrétnych súboroch cookie, ktoré sme nastavili, o účeloch ich vykonania a o dobe, po ktorú súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať kliknutím na príslušnú ikonu v ľavom dolnom rohu webovej stránky.

h) Cookie-banner pre povolenie používania cookies podliehajúcich súhlasu

Aby sme mohli zdokumentovať váš výber týkajúci sa určitých postupov spracovania údajov a sprostredkovať tieto informácie poskytovateľom tretích strán, naša webová stránka využíva informačnú službu cookies (ďalej len „informácia o cookies“) poskytovanú spoločnosťou Cookie Information A / S, Nyhavn 16A , 1051 Kodaň K, Dánsko. Informácie o súboroch cookies používajú vami vybrané postupy spracovania údajov a podľa potreby tieto informácie oznamujú poskytovateľom tretích strán.

Toto spracúvanie údajov sa vykonáva s cieľom splniť našu zákonnú povinnosť spracúvať údaje spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami na ochranu údajov, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ďalšie informácie o tom, ako súbory cookies spracovávajú údaje, nájdete na: https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy

i) Analýza / Marketing

(1) Služby Google

Naše webové stránky využívajú rôzne služby poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). V rámci toho existuje možnosť prenosu údajov do spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA. Nie je možné zaručiť, že v USA bude zachovaná primeraná úroveň bezpečnosti údajov.

(2) Google Analytics

Naše webové stránky používajú na sledovanie vášho používania webových stránok sledovací nástroj Google Analytics. To umožňuje zostavovať správy o činnosti na našej webovej prezentácii, poskytovať ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a vďaka tomu zlepšovať užívateľskú prívetivosť.

Používanie služby Google Analytics spočíva v prvom rade v používaní súborov cookies na zhromažďovanie údajov a systematické hodnotenie interakcií používateľov našej webovej stránky.

Podrobnosti o súboroch cookies, ktoré používame, nájdete v našich nastaveniach súborov cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať kliknutím na príslušnú ikonu v ľavom dolnom rohu webovej stránky.

Používame Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp ()“. Týmto sa skrátia adresy IP v rámci členských štátov EÚ alebo EHP. Ak sa údaje prenášajú na servery Google v USA, úplná adresa IP sa tam prenesie a skráti iba vo výnimočných prípadoch. Vo väčšine prípadov to bráni možnosti, aby sa údaje použili na priamu identifikáciu konkrétnej osoby. Znemožňuje najmä prepojenie údajov s počítačom alebo iným zariadením, ktoré návštevník webovej stránky použil.

Google Analytics spracúva nasledujúce údaje:

• Tri bajty z IP adresy systému používaného návštevníkom webu (anonymizovaná IP adresa)

• Navštívená webová stránka

• Webové stránky, z ktorých používatelia pristupujú na našu webovú stránku (sprostredkovateľ)

• Jednotlivé stránky navštívené na našom webe

• Trvanie, počas ktorého používatelia zostávajú na webových stránkach

• Frekvencia navštevovania webových stránok

Spoločnosť Google sama uviedla, že vašu adresu IP nikdy nezjednotí s inými údajmi spoločnosti Google.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je Váš predchádzajúci súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

(3) Odvolanie Vášho súhlasu

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Môžete to urobiť pomocou možností v našich nastaveniach súborov cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať kliknutím na príslušnú ikonu v ľavom dolnom rohu webovej stránky.

Upozorňujeme tiež na doplňujúce informácie o použití údajov spoločnosťou Google v sieti partnerov Google, ktorá je k dispozícii tu:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

j) Externý obsah

Na optimalizáciu vzhľadu a obsahu našej webovej stránky používame dynamický obsah (ďalej len „obsah“) od tretích strán. Pri návšteve našich webových stránok sa prostredníctvom rozhrania automaticky odošle žiadosť na server príslušného poskytovateľa obsahu. V tejto žiadosti sú prenesené určité údaje denníka (napr. adresa IP používateľa). Dynamický obsah sa potom prenesie na našu webovú stránku, kde sa zobrazí.

Externý obsah používame v spojení s nasledujúcimi funkciami:

(1) Integrácia videí YouTube

Na našu webovú stránku sme integrovali videá z portálu YouTube prevádzkovaného spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (ďalej len „YouTube“). Pri prehrávaní videí sa údaje protokolu prenášajú na servery YouTube v USA. Nie je možné zaručiť, že v USA bude zachovaná primeraná úroveň bezpečnosti údajov.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem na optimalizácii marketingu našej webovej prezentácie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Viac informácií je k dispozícii na: https://policies.google.com/privacy

(2) Mapy Google

Náš web využíva mapovú službu Google Mapy Google, aby vám poskytol interaktívnu mapu. Po zobrazení mapy sa údaje vrátane vašej IP adresy a polohy prenesú na servery Google v USA a tam sa uložia. Tieto údaje sú spracovávané na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na optimalizácii marketingu našej ponuky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Existuje možnosť prenosu údajov do spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nie je možné zaručiť, že v USA bude zachovaná primeraná úroveň bezpečnosti údajov.

Viac informácií o ochrane údajov je k dispozícii na: https://policies.google.com/privacy

(3) reCAPTCHA

Externú službu reCAPTCHA používame na ochranu formulárov na našej webovej stránke pred spamom a zneužitím. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Služba reCAPTCHA umožňuje rozlišovať medzi vstupmi uskutočnenými ľuďmi a podvodnými vstupmi uskutočňovanými pomocou automatizovaného softvéru (tiež známeho ako roboty).

Spracúva od vás nasledujúce údaje: adresu URL sprostredkovateľa, adresu IP používateľa, akcie používateľa pri zadávaní údajov, pohyby myši okolo začiarkavacích políčok reCAPTCHA, detekciu a priradenie k účtu Google, ak je k nemu prihlásený súčasne, informácie o prehliadači používané, veľkosť prehliadača, rozlíšenie prehliadača, doplnky prehliadača, jazykové nastavenia, dátum, skripty a pokyny na zobrazenie z webových stránok.

Tieto údaje sú spracovávané na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na udržaní bezpečnosti našich webových stránok v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


5. Trvanie uchovania údajov

Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, alebo kým neodvoláte svoj súhlas. Pokiaľ je potrebné dodržať zákonné požiadavky na uchovávanie, môže byť doba uchovávania určitých údajov až 10 rokov bez ohľadu na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.


6. Vaše práva ako dotknutej osoby

a) Informácie a prístup

Môžete bezplatne a kedykoľvek požiadať o informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré pre vás uchovávame, alebo o prístup k nim.

b) Oprava, vymazanie, obmedzenie spracovania (blokovanie), námietka

Ak už nesúhlasíte s ukladaním svojich osobných údajov alebo ak vaše osobné údaje už nie sú správne, po prijatí príslušného pokynu od vás necháme vaše údaje vymazať alebo zablokovať alebo vykonáme potrebné opravy (pokiaľ je to možné podľa rozhodné právo). To isté platí, ak máme v budúcnosti obmedziť spracovanie vašich údajov. Máte predovšetkým právo vzniesť námietku v prípadoch, keď sú vaše údaje nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo v našom oprávnenom záujme, a to vrátane akéhokoľvek profilovania, ktoré je na tomto základe založené. Máte tiež právo vzniesť námietku v prípadoch, keď sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu.

c) Vaše právo odvolať súhlas s platnosťou do budúcnosti

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d) Prenosnosť údajov

Ak sa údaje spracúvajú na základe zmluvy alebo rokovaní pred uzavretím zmluvy, na základe súhlasu alebo pomocou automatizovaných metód, máte právo na prenosnosť údajov. Na požiadanie Vám poskytneme Vaše údaje v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli v prípade potreby preniesť k inému správcovi.

e) Právo podať sťažnosť

Máte tiež možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu v súvislosti s vašimi právami ako dotknutej osoby:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/formulare-vzory

f) Obmedzenia

Vyššie uvedené práva sa nevzťahujú na údaje, pri ktorých nie sme schopní identifikovať dotknutú osobu (napríklad ak boli údaje anonymizované na účely analýzy). Je možné, že v súvislosti s týmito údajmi môžete uplatniť svoje právo na prístup / na informácie, právo na vymazanie, právo na blokovanie, právo na opravu alebo prevod na inú organizáciu, ak nám poskytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia identifikovať ťa.


7. Uplatňovanie svojich práv ako dotknutej osoby

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete využiť svoje právo na prístup / na informácie, právo na opravu, právo na blokovanie, právo na námietku alebo právo na vymazanie, alebo ak chcete predložiť žiadosť o prenos svojich údajov inej organizácii, kontaktujte info.sk@sto.com.